Het Vriendenaandeel: een slimme investering

 

Dit voorjaar werd het vriendenaandeel gelanceerd, een initiatief van PMV/z, waarmee men als particulier kan investeren in een kmo. Dit instrument is de nieuwste toevoeging in het aanbod van mogelijke financieringsbronnen van een onderneming. Wat houdt het precies in en aan welke voorwaarden moeten beide partijen voldoen?

De investeerder

De Vriendenaandeelhouder kan tot 75.000 euro investeren en krijgt daarbij tot 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5%. De onderneming kan op die manier tot 300.000 euro kapitaal verwerven. Het vriendenaandeel kan ook gecombineerd worden met een Win-winlening, al mag de combinatie maximaal 75.000 euro bedragen.

Om Vriendenaandeelhouder te worden, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De kapitaalverstrekker mag geen werknemer of bestuurder van de onderneming zijn en dient het vriendenaandeel te onderschrijven buiten het kader van zijn/haar handels- of beroepsactiviteiten
  • De investeerder mag ook niet de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de bestuurder zijn
  • Een kleine aandeelhouder die tot maximaal 10% van de aandelen bezit, kan wel bijkomend kapitaal verschaffen via het systeem van het Vriendenaandeel
  • De vriendenaandeelhouder mag 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het Vriendenaandeel, niet uit het vennootschapsvermogen van de begunstigde kmo treden

De begunstigde

Alle kmo’s met rechtspersoonlijkheid, met een exploitatiezetel gevestigd in het Vlaamse Gewest en die voldoen aan de Europese kmo-definitie komen in aanmerking als begunstigde onderneming. De definitie bepaalt of de onderneming beschouwt kan worden als kmo en zodoende van het Vriendenaandeel gebruik kan maken.

Het is belangrijk om op te merken dat zelfstandigen, een maatschap, een vzw, een private stichting (van openbaar nut) en een feitelijke vereniging niet in aanmerking komen voor het ontvangen van Vriendenaandelen.

Daarnaast zijn er nog bijkomende voorwaarden betreffende de kmo en vennootschapsvorm die te raadplegen zijn op de website van VLAIO.

Via Overnamemarkt bestaat er ook de mogelijkheid om een participatie, oftewel een deel van het aandelenkapitaal, te verkopen aan één of meerdere investeerders. In ruil krijgt de onderneming een kapitaalinbreng. Meer informatie hierover kunt u terugvinden via deze pagina.

Aanvraagprocedure

Bij het aanvragen van het Vriendenaandeel wordt er een uitgifteovereenkomst opgesteld en dit binnen 3 maanden na de volstorting. De uitgifteovereenkomst is een schriftelijke verklaring waarin de partijen bevestigen dat de Vriendenaandeelhouder door middel van een kapitaalinbreng heeft ingetekend op nieuw uitgegeven aandelen van de emittent, in overeenstemming met de opgelegde voorwaarden.

Op de website van PMV/z kunnen de voorwaarden teruggevonden worden, alsook een modelformulier van de uitgifteovereenkomst.

Aansluitend op de overeenkomst, dient er een verslag te worden opgemaakt over de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen. Op deze manier wordt de particuliere investeerder beschermt. Dit verslag moet positief beoordeeld worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

PMV/z is de partner van dienst die de uitgifteovereenkomst en het verslag registreert. Dit kan digitaal via vriendenaandeel@pmv.eu en binnen de maand zal de aanvraag al dan niet worden goedgekeurd.

Vragen?

Voor vragen of verdere informatie kunt u bellen naar 02 229 52 77 of mailen naar  vriendenaandeel@pmv.eu

 

Bronnen: VLAIO en PVM/z